Finadis omslag

 

 

 

 

 

 
  

     Finadis logo

 

 

 

 

   Home

 

   Onze kantoren

 

   Bank

 

   Kredieten

 

   Verzekeringen

 

   Fiscaal sparen

 

 

 Facebook.jpg Twitter.jpg

 
 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AssurMiFID*

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels” en

deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1.  Aangeboden producten en diensten

1.1.  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaam-

heden die bestaan in het adviseren over verzekerings-overeenkomsten, het aan-

bieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan

wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

1.2.  Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoor-wegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Lucht-vaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren,

bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnen-schepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke ver-

liezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet

verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden

met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in

verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

2.  Informatie over het belangenconflictenbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op

te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

 

3.  Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u

als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer

ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekerings-bemiddeling een vergoeding van

u als klant.”

 

 
*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

 
         beleggingenkredieten - verzekeringen